Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Calibra 2000 s.r.o

I. Subjekty smluvních vztahů

1.1 Calibra 2000 s.r.o IČO: 069 37 811 , DIČ: CZ0637811 sídlem Revoluční ul. 43 Jablonec nad Nisou (dále jen „společnost Calibra 2000 s.r.o “). Obchodní společnost Calibra 2000 s.r.o  je zaměřena na obchodování s vahami, vážícími zařízeními, pokladními systémy a výrobu specifických vážících zařízení na zakázku, a to zejména pro zájemce z řad podnikatelů v rámci velkoobchodního a maloobchodního prodeje, v menší míře pak pro zájemce z řad spotřebitelů (dále jen „zákazníci“). Za společnost Calibra 2000 s.r.o jedná v rozsahu oprávnění její jednatelé: Markalous František  a René Němec

1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR, která uzavře se společností Calibra 2000 s.r.o   smluvní vztah (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto VOP.

1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba bez podnikatelského oprávnění, nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto VOP, která uzavře se společností Calibra 2000 s.r.o.    smluvní vztah, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).

II. Smluvní vztahy

2.1 Společnost Calibra 2000 s.r.o   uzavírá smluvní vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“).Práva a povinnosti smluvních stran obchodních vztahů ze smlouvy rámcové kupní, smlouvy kupní, smlouvy o dílo, smlouvy servisní a dalších smluvních typů (dále jen „obchodní smlouvy“) uzavřených mezi obchodní společností Calibra 2000 s.r.o.   a zákazníkem, které jsou společné pro všechny typy obchodních smluv uzavřených mezi obchodní společností Calibra 2000 s.r.o. a zákazníkem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Calibra 2000 s.r.o.  dále jen „VOP“).

2.2 Smluvní vztahy obchodní společnosti Calibra 2000 s.r.o.   a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním v obchodní smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se ujednáním rámcové obchodní smlouvy, není-li ani takového ujednání, řídí se těmito VOP, není-li takového ujednání, řídí se příslušnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem v platném znění. Pokud je v obchodní smlouvě, upravující konkrétní právní vztah, rámcové obchodní smlouvě nebo VOP, ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání pro strany smlouvy závazné.

2.3 Smluvní strany se zavazují poskytovat si k naplnění smluvního vztahu vzájemnou nezbytnou součinnost.

III. Uzavření a obsah smluvního vztahu

3.1 K uzavření smluvního vztahu mezi společností Calibra 2000 s.r.o  a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy, rámcové obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy v písemné formě, a to tištěnou nebo elektronickou obchodní smlouvou podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah písemnou rámcovou obchodní smlouvou včetně VOP, je-li písemná rámcová obchodní smlouva smluvními stranami uzavřena, jinak se smluvní vztah řídí výlučně právními předpisy ČR.

3.2 Tištěné obchodní smlouvy

3.2.1 Tištěná obchodní smlouva je uzavřena po písemné akceptaci písemného návrhu obchodní smlouvy v tištěné formě. Tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem. Navrhovatelem tištěné obchodní smlouvy je bez ohledu na zpracování obsahu ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako první a doručí k podpisu druhé smluvní straně. Akceptantem je ta smluvní strana, která tištěnou obchodní smlouvu podepíše jako druhá, aniž by v ní provedla jakoukoliv změnu či úpravu. Provedená změna či úprava návrhu tištěné obchodní smlouvy je novým návrhem tištěné obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhou smluvní stranou. Závaznost těchto VOP je dána vždy, jeli tak v tištěné obchodní smlouvě nebo rámcové tištěné obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem tištěné obchodní smlouvy.

3.2.2 Rámcová tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, rámcově upravující smluvní vztahy stran dílčích tištěných i dílčích elektronických obchodních smluv.

3.2.3 Dílčí tištěná obchodní smlouva je tištěnou obchodní smlouvou, upravující konkrétní smluvní vztah smluvních stran tištěné obchodní smlouvy, která se ve smluvně neupravených částech smluvního vztahu primárně řídí rámcovou tištěnou obchodní smlouvou.

3.3 Elektronické obchodní smlouvy

3.3.1 Elektronická obchodní smlouva je uzavřena po písemné elektronické akceptaci písemného elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím mezinárodní datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o.   Elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem s následujícími výjimkami. Elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvní strany navrhovatele na elektronickém návrhu či zaručený elektronický podpis smluvní strany akceptanta na elektronické akceptaci, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně ujednaných emailových adres nebo přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Elektronickým návrhem obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména elektronická objednávka produktů společnosti Calibra 2000 s.r.o  podaná zákazníkem. Elektronickou akceptací elektronického návrhu obchodní smlouvy a dílčí obchodní smlouvy se rozumí zejména výslovný souhlas společnosti Calibra 2000 s.r.o.   s elektronickou objednávkou zákazníka.

3.3.2 Emailová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci emailového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, obojí ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané emailové adresy. Navrhovatelem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která pošle návrh emailové elektronické obchodní smlouvy emailovou zprávou druhé smluvní straně. Akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy je ta smluvní strana, která obdržený emailový návrh emailové elektronické obchodní smlouvy akceptuje emailovou zprávou, odeslanou navrhovateli, aniž by v akceptaci provedla jakoukoliv změnu či úpravu přijatého návrhu. Provedená změna či úprava návrhu emailové elektronické obchodní smlouvy je novým návrhem emailové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak v emailové elektronické obchodní smlouvě nebo tištěné rámcové obchodní smlouvě ujednáno, a to bez ohledu na skutečnost, kdo je navrhovatelem a kdo akceptantem emailové elektronické obchodní smlouvy.

3.3.3 Eshopová elektronická obchodní smlouva je uzavřena po emailové elektronické akceptaci eshopového elektronického návrhu obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy, přičemž eshopovým elektronickým návrhem eshopové elektronické smlouvy se rozumí zákazníkem zadaná elektronická objednávka v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o.   tak, že zákazník po přihlášení do ehsopu pod svými přihlašovacími údaji označí zboží ke koupi a naskládá jej do svého virtuálního nákupního košíku, doplní vyžádané údaje a elektronickou objednávku odešle ke zpracování společnosti Calibra 2000 s.r.o   v souladu s pokyny eshopu. Zákazník postupuje při zadávání elektronické objednávky v jednotlivých krocích podle pokynů eshopu. Zákazníkem odeslaná elektronická objednávka v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o   je vždy návrhem eshopové elektronické obchodní smlouvy, který podléhá emailové elektronické akceptaci společnosti Calibra 2000 s.r.o  . Akceptaci eshopové elektronické obchodní smlouvy provede společnost Calibra 2000 s.r.o.   vždy emailem ze smluvními stranami sjednané emailové adresy společnosti Calibra 2000 s.r.o.   na smluvními stranami sjednanou emailovou adresu zákazníka. Pokud smluvní strany nemají sjednány emailové adresy rámcovou tištěnou obchodní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, jsou emailové adresy pro uzavření smluvního závazku sjednány při registraci zákazníka v eshopu společnosti Calibra 2000 . Provedená změna či úprava elektronické objednávky je novým eshopovým elektronickým návrhem obchodní smlouvy, který podléhá akceptaci druhé smluvní strany. Veškeré návrhy a akceptace eshopové elektronické obchodní smlouvy vzniklé po změnách původní elektronické objednávky zadané zákazníkem v eshopu, probíhají výlučně přes sjednané emailové adresy. Závaznost těchto VOP pro smluvní strany je dána vždy, je-li tak ujednáno tištěnou rámcovou obchodní smlouvou nebo v rámci registrace zákazníka v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o.  , a to bez ohledu na skutečnost, kdo je po případných změnách či úpravách elektronické objednávky přes sjednané emailové adresy zákazníka navrhovatelem a kdo akceptantem eshopové elektronické obchodní smlouvy. Eshopovou elektronickou obchodní smlouvu lze uzavřít jen jako smlouvu kupní k nákupu zboží společnosti Calibra 2000 s.r.o.. Zákazník, který má se společností Calibra 2000 s.r.o  uzavřenou rámcovou kupní smlouvou ve smyslu bodu 3.3.2, článku III. těchto VOP, se v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o.   zaregistruje jako zákazník s uzavřenou „rámcovou kupní smlouvou“.

3.3.4 Přihlašovací údaje zákazníka pro eshop společnosti Calibra 2000 obdrží zákazník od společnosti Calibra 2000 na základě smluvního ujednání nebo po registraci zákazníka v eshopu společnosti Calibra 2000

IV. Předání předmětu smlouvy

4.1 Předání předmětu smlouvy provede společnost Calibra 2000 s.r.o podle smluvního ujednání v dotčeném smluvním vztahu se zákazníkem a není-li takového ujednání, společnost Calibra 2000 s.r.o.   předá předmět smlouvy zákazníkovi v sídle společnosti Calibra 2000 s.r.o  .

4.2 Při dodání předmětů koupě dopravcem má kupující lhůtu 48 hodin na uplatnění nároku na škodu způsobenou na předmětech koupě při přepravě dopravcem, kterou je v uvedené lhůtě povinen uplatnit u prodávajícího, a dále ve stejné lhůtě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nárok z vadného obsahu dodávky, zejména z hlediska převzetí jiného druhu, typů, jakosti a množství předmětů koupě.

4.3 Bezdůvodné nepřevzetí předmětu smlouvy zákazníkem do 20 dnů ode dne kdy společnost Calibra 2000 s.r.o.  umožní zákazníkovi předmět smlouvy převzít, podléhá smluvní pokutě ve výši 20 % z ceny předmětu smlouvy sjednané smluvním ujednáním v dotčeném smluvním vztahu. Za bezdůvodné nepřevzetí předmětu smlouvy se považuje jakýkoliv důvod nepřevzetí předmětu smlouvy vyjma překážky nepřevzetí předmětu smlouvy na straně společnosti Calibra 2000 s.r.o.  . Splatnost smluvní pokuty je shodná se splatností ostatních závazků smluvních stran na základě vystavení daňového dokladu. Daňový doklad je společnost Calibra 2000 s.r.o.   oprávněna zákazníkovi vystavit po vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty.

V. Ceník produktů, platební podmínky

5.1 Ceník produktů společnosti Calibra 2000 s.r.o.  zákazník nalezne na webové adrese společnosti Calibra 2000 s.r.o.   www.calibra2000.cz nebo v eshopu společnosti Calibra 2000 s.r.o.  . Není-li smluvně ujednána cena mezi smluvními stranami, platí pro stanovení ceny produktu příslušná cena, uvedená v ceníku společnosti Calibra 2000 s.r.o.  na webové adrese společnosti Calibra 2000s.r.o.    www.calibra2000.cz u smluvních vztahů uzavřených mimo eshop, u smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že společnost Calibra 2000 s.r.o.   je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).

5.1 Při uskutečnění plateb zákazníkem se provedení platby řídí dotčeným smluvním vztahem a není-li takového ujednání, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti v pokladně společnosti Calibra 2000 s.r.o.nebo bankovním převodem na běžný účet společnosti Calibra 2000 s.r.o.  . Zákazník je povinen dodržet výši provedených hotovostních plateb omezenou právním předpisem.

5.2 Úhrada všech závazků ze smluvních vztahů mezi společností Calibra 2000 s.r.o.   a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, splatnost faktur činí 14 dni od data vystavení. Smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury, a to poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok, nejpozději však vždy v poslední den každého kalendářního čtvrtletí, v němž prodlení trvá. Splatná výše smluvní pokuty tvoří samostatnou pohledávku, způsobilou k úročení úrokem z prodlení v zákonné výši.

5.3 Zákazník bere na vědomí, že společnost Calibra 2000 s.r.o.je oprávněna zákazníkovi vystavit zálohovou fakturu před smluvně sjednaným dodáním produktů bez udání důvodů až do výše 70 % ceny předmětu smlouvy, není-li smluvně ujednáno jinak. Zákazník je povinen vystavenou zálohovou fakturu společnosti Calibra 2000 s.r.o.   ve splatnosti zaplatit. Společnost Calibra 2000 s.r.o.není povinna předat předmět smlouvy zákazníkovi před úplným zaplacením vystavené zálohové faktury. Nedojde-li k zaplacení zálohové faktury ve splatnosti, dotčený smluvní vztah zaniká.

5.4 Každou fakturu, mimo faktury zálohové, lze vystavit nejdříve po předání a převzetí předmětu smlouvy nebo po vniku nároku na fakturované plnění.

VI. Započtení splatných pohledávek a dobropisy

6.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna započíst svou splatnou pohledávku ze vzájemného smluvního vztahu proti splatné pohledávce ze vzájemného smluvního vztahu druhé smluvní strany v souladu s ustanovením § 580 a násl. občanského zákoníku a § 358 a násl. obchodního zákoníku. Započtení je účinné ke dni doručení oznámení o započtení pohledávky druhé smluvní straně.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna vystavit druhé smluvní straně dobropis k úhradám, které mají charakter bezdůvodného obohacení, a které obdržela od druhé smluvní strany v rámci plnění ze smluvních závazkových vztahů. Dobropis lze druhé smluvní straně vystavit pouze v případě, že druhá smluvní strana může dobropisem bezodkladně uhradit výstavci dobropisu splatné závazky nebo závazky bezprostředně splatné.

VII. Sankce za porušení smluvního ujednání

7.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou, jinak ve výši 0,5 % denně z částky úhrady v prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná v souladu se smluvním ujednáním, jinak podle článku V. těchto VOP.

7.3 Smluvní pokuty u specifického porušení smluvního ujednání zákazníkem, jsou stanoveny i v ostatních článcích těchto VOP, přičemž zákazník je povinen zaplatit společnosti Calibra 2000 s.r.o.smluvní pokutu v těchto článcích uvedenou v souladu se smluvním ujednáním o platebních podmínkách, jinak podle ujednání o platebních podmínkách článku V. těchto VOP.

VIII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu

8.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi společnosti Calibra 2000 s.r.o   je ujednána smluvně, jinak se řídí ustanovením obchodního zákoníku a souvisejícími předpisy práva ČR.

Vytisknout stránku

Kontaktujte nás

Calibra 2000 s.r.o

Revoluční 43

Jablonec nad Nisou

466 01

Tel.: +420 605 726 730

Tel.: +420 604 386 795

E-mail: info@calibra2000.cz