Úvod Servis + kalibrace vah Vysvětlivky pojmů a zkratek

Vysvětlivky pojmů a zkratek

  • Stanovené měřidlo

Stanovené měřidlo je takové měřidlo, jehož výsledky měření podléhají kontrole státních orgánů. Použití stanovených měřidel je státem vyžadováno např. při obchodních transakcích (prodej zboží podle hmotnosti), při výběru poplatků nebo v případech, kdy výsledky vážení mohou ovlivnit zdraví lidí.   

Při uvedení stanoveného měřidla na trh EU musí notifikovaná osoba (v ČR například Český metrologický institut nebo jiné osoby k tomuto oprávněné) posoudit shodu, jinak řečeno měřidlo ověřit. Měřidla, která úspěšně absolvovala posouzení shody jsou označena symbolem

Tím je uživateli zaručeno, že měřidlo (váha) má deklarované metrologické parametry.

Na těchto stránkách mají váhy, u kterých proběhlo posouzení shody, v názvu uvedeno "ES ověření"

Značky prvotního ověření:

Značka shody s požadavky na měřidla pro specifikované použití.

Značka shody s evropskou platností.
ES značkou shody je označen výrobek (měřidlo), který splňuje požadavky příslušné evropské směrnice a je uváděn na trh stanoveným postupem. Značka shody je doplněna dvojčíslím roku, ve kterém byla na výrobek umístěna (04 = 2004)Značka notifikované osoby (autorizované osoby).
Souvisí s předchozí ES značkou shody, k níž se připojuje a číslem identifikuje notifikovanou (autorizovanou) osobu, která provedla posouzení shody výrobku (měřidla) s požadavky příslušné evropské směrnice nebo posouzení systému jakosti výrobce (ČMI má jako notifikovaná osoba číslo 1383).

 

Značky následného ověření:

- samolepky s dvojčíslím roku, kdy k ověření došlo - zde "05", tedy v roce 2005 a vyobrazením lva (CM 1 určuje česká metrologie; 1 - Praha).- nebo zavěšením plomby s dvojčíslím roku, a vyobrazení lva z druhé strany,

- nebo vyražením dvojčíslí roku a lva

Úřední značka s připojeným identifikovaným kódem. Symbol 15 je poslední dvojčíslí roku ověření, sedmimístné číslo je v daném roce jedinečným identifikačním číslem „transakční“ úřední značky.Propagační a informační štítek ČMI, který informuje, ve kterém roce je třeba váhu opětovně úředně ověřit (tento štítek není povinný a nejedná se tedy o úřední ověření, za které bývá často zaměňováno).Pokud si hodláte pořídit novou váhu, je vhodné se nejprve u nás informovat, zda vámi vybraná váha je typově schválená jako "stanovené měřidlo", a to k požadovanému účelu. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že ČMI váhu odmítne úředně ověřit.
 
Zákon o metrologii: Zákon č.505/1990 Sb.    

 

Stanovená měřidla podléhají metrologickému dozoru a proto se musí v pravidelných cyklech znovu ověřovat (cejchovat). Ve většině případů je u vah tato perioda 2 roky.

Na těchto stránkách jsou nabízeny z měřidel výhradně váhy. Proto stejný význam jako stanovené měřidlo mají slovní spojení :

- pracovní měřidlo stanovené

- ověřená váha

- cejchovaná váha

- obchodní váha

  • Pracovní měřidlo

Pracovní měřidlo je takové měřidlo, jehož výsledky měření nepodléhají kontrole státních orgánů

U pracovních měřidel se provádí tzv. kalibrace. Kalibrace váhy je činnost, při které se na váhu položí závaží a indikační zařízení váhy se seřídí tak, aby ukazovalo shodný údaj, jako je součet závaží, položených (ev. zavěšených) na váze.

Četnost provádění kalibrací si volí uživatel měřidla (váhy) individuálně.

Na těchto stránkách jsou nabízeny z měřidel výhradně váhy. Proto stejný význam jako nestanovené měřidlo mají slovní spojení :

- pracovní měřidlo nestanovené

- technologická váha

- neověřená váha- necejchovatelná váha

  • OIML

Mezinárodní organizace pro legální metrologii, francouzsky Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML), je mezivládní organizace zabývající se standardizací metrologie.

Doporučení, které tato organizace vytváří, se následně používají v národních metrologických předpisech jednotlivých států.

Pokud je u váhy logo OIML, znamená to, že váha může být stanoveným měřidlem.

Doporučení OIML R60, které se týká metrologických požadavků na tenzometrické snímače, uvádí několik přesnostních tříd. Snímač s přesnostní třídou C3 lze použít ve stanoveném měřidle (váze) s maximálním počtem ověřených dílků stupnice 3000. Příklad: můstková váha s váživost 6kg a dílkem 2g nebo mostní váha s váživost 60t a dílkem 20 kg mají 3000 dílků stupnice.

Obdobně snímač přesnostní třídy C4 může být použit ve vahách s maximálním počtem dílků 4000 (C5 5000 dílků a C6 6000 dílků).

Doporučení OIML R76 se týká vah s neautomatickou činností. Na těchto stránkách najdete logo "OIML R76 approved" u vážních indikátorů. Námi nabízené indikátory, opatřené tímto logem, mohou ve spojení s vhodným tenzometrickým snímačem nebo vážní plošinou s vhodným snímačem, vytvořit stanovené měřidlo. Námi nabízené indikátory jsou certifikovány ve III. přenostní třídě s maximálním počtem ověřených dílků (e) 10000, 2 x 3000, 3 x 3000 nebo 2 x 6000.

  • Váha s dvojitým rozsahem

Některé z námi nabízených vah nemají stejný dílek v celém vážícím rozsahu. Dílek je při menším zatížení přesnější než ve větších zatíženích. Příklad: váha má celkovou váživost 30kg, do 15kg je zobrazený dílek 5g a od 15kg do 30kg je zobrazený dílek 10g.

  • Váha s trojitým rozsahem

obdobně jako u předešlého případu váhy s dvojitým rozsahem, ale zde má váha tři různé hodnoty dílku. Příklad: váha má celkovou váživost 30kg, do 6kg je zobrazený dílek 2g, od 6kg do 15kg je zobrazený dílek 5g a od 15kg do 30kg je zobrazený dílek 10g.

  • ATEX / Ex

ATEX 100 je označení směrnice EU 94/9/EC, Zařízení a ochranné systémy, určené pro použití v potenciálně výbušných atmosférách.

Pokud je u váhy logo ATEX nebo , znamená to, že váha nebo indikátor existuje i v provedení, které vyhovuje požadavkům této směrnice a lze jej tedy použít i v prostředích, kde existuje nebezpečí výbuchu plynů a prachů. Námi nabízené výrobky, označené ATEX 3GD lze použít v Ex zónách 2 a 22. Výrobky označené ATEX 2GD lze použít v Ex zónách 1, 2, 21 a 22. 

Kontaktujte nás

Calibra 2000 s.r.o

Revoluční 43

Jablonec nad Nisou

466 01

Tel.: +420 605 726 730

Tel.: +420 604 386 795

E-mail: info@calibra2000.cz